पूर्व अध्यक्षहरु                     

 

 
 
 

 

Mr. Girish Chandra Lal         
श्री गिरीश चन्द्र लाल 
मिति २०७१।०१।०४ देखि २०७२।०९।२० सम्म         
   Mr. Baidya Nath Upadhyay   
 श्री वैद्यनाथ उपाध्याय 
 मिति २०७२।०९।२१ देखि २०७३।०९।२९           
                                                                                    
  श्री दीपकराज जोशी
  मिति २०७४।०१।२० देखि २०७५।०९।१९