उद्देश्य

मेलमिलाप प्रकृयाका माध्यमबाट विवाद समाधान गरेका अनुभवी तालिम प्राप्त सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई अनुभव समेतका आधारमा थप सिप कला कैशल अभिवृद्धि गर्ने

सहभागीताको क्षेत्र

मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत रही कम्तिमा २ वटा मुद्दा वा विवादमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सहभागी रही अनुभव प्राप्त गरेका मेलमिलाप प्रकृयामा समय दिएका मेलमिलापकर्ताहरू

सहभागी संख्या

२४ देखि २७ जना

तालिम अवधि

५ दिन

तालिम पाठ्‍यक्रम

                                                                               मेलमिलापसम्बन्धी एड्भान्स तालिमको म्यानुअल