द्देश्य

अदालत तथा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा आउने मुद्दा वा विवादहरूलाई समाधान गर्न सक्ने गरी तालिम प्राप्त  दक्ष मेलमिालपकता तयार  गर्ने ।

सहभागी संख्या

 २७ जना

सहभागीताको क्षेत्र  

मेलमिलाप कार्यक्रममा रुची राख्ने वा  काम गर्ने प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, प्रहरी अधिकृत, समाजसेवी, नागरीक समाज¸ गा.वि.स. का सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, पूर्व न्यायाधीश तथा वहालवाला एवम् पूर्व कर्मचारी  समेत।

योग्यता

मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उर्तिण गरेको ।

 

तालिम अवधि

८ दिन

समय तालिका सहितको पाठ्यक्रम

विस्तृत तालिम पाठ्यक्रम