पूर्व अध्यक्षहरु

Photo

श्री गिरीश चन्द्र लाल
मिति २०७१।०१।०४ देखि २०७२।०९।२० सम्म

Photo

श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
मिति २०७२।०९।२१ देखि २०७३।०९।२९

Photo

श्री दीपकराज जोशी
मिति २०७४।०१।२० देखि २०७५।०९।१९

Photo

श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मिति २०७५।०९।२२ देखि २०७६।१०।२१