उद्देश्य

मेलमिलाप प्रक्रियामा न्याधीशको भुमिका, सामुदायिक मेलमिलाप, मेलमिलापको विकास, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा मेलमिलाप सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आदि बारे जानकारी

सहभागीताको क्षेत्र

जिल्ला स्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिका संयोजक माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु

सहभागी संख्या

२५ जना

तालिम अवधि

३ दिन

तालिमको पाठ्यक्रम

प्रथम दिन

सि. नं.

बिषय

समय

Dispute and conflict

१ घण्टा ३० मिनेट

Verities of Dispute Settlement Method

१ घण्टा ३० मिनेट

Concept and Importance of Mediation as an Effective of Dispute Resolution

१ घण्टा ३० मिनेट

दोश्रो दिन

सि. नं.

बिषय

समय

Development of Mediation an International Context and Best Practices

१ घण्टा ३० मिनेट

Laws Relating to Mediation in Nepal

१ घण्टा ३० मिनेट

Traditional Methods of Mediation in Nepal

१ घण्टा ३० मिनेट

तेश्रो दिन

सि. नं.

बिषय

समय

Court Annexed Mediation and Role of the Judges

१ घण्टा ३० मिनेट

Role of the Stakeholder in Court Referred Mediation

१ घण्टा ३० मिनेट

Group Discussion and Presentation ( Role of the Judge )

१ घण्टा ३० मिनेट