मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ४

सूचना 

प्रकाशित मिति: August 6, 2019
नविकरण सम्बन्धमा मेलमिलाप सम्वन्धी ऐन, २०६८ को दफा २३ बमोजिम मेलमिलाप सम्वन्धी कार्य गर्न स्वीकृत संस्थाहरु । मेलमिलाप सम्वन्धी ऐन, २०६८ को दफा २७ (ग) बमोजिम स्वीकृत प्राप्त प्रदायक संस्थाहरु। २०६८ को दफा २१ वमोजिम मेलिमापकर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी सूचना !!! २०६८ को दफा २१ वमोजिम मेलिमापकर्ताको प्रमाणपत्रको लागि स्वीकृत नामावलीहरु मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण सम्बन्धी सुचना !!! मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्रको नवीकरण भएका नामावलीहरुको सुची !!! मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र लिन आउने वारे मेलमिलाप परिषद् वाट जारी गरिएको सूचना !!! मेलमिलापकर्ताको नविकरणको निवेदन ढाँचा। मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र नविकरण सम्वन्धी सूचना । २०७७- ४-१६को सुचना २०७७- १०-११को सुचना मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ७ मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ६ मेलमिलाप सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम लिएकालाई सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ५ मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ४ मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ३ मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी सूचना २ मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी सूचना मेलमिलाप परिषद्को अत्यन्त जरूरी सूचना मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने सूचना मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी सूचना बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना मेलमिलाप परिषद्‍को लागि सवारी साधन खरिदसम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता। मेलमेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र बिषयक ताकेता